Marie Justrová - Pojištění-Olomouc.cz

Na životní nezdary se připravit nedá, ale se správným pojištěním na to budete připraveni...

Ochrana osobních údajů

Jak zacházíme s osobními údaji

Správcem osobních údajů je společnost POJ-FIN JUSTROVÁ s.r.o., IČO 27739716.

Data zpracováváme na základě článku 6, odstavec 1b) a 1f) nařízení 2016/679, který mimo jiné stanovuje, že „…zpracování je zákonné, pokud je nezbytné pro splnění smlouvy……“.
Osobní údaje použijeme pro kalkulaci pojistného pro vámi vybraný produkt a vypracování návrhu pojistné smlouvy, který odešleme vám a vámi vybrané pojišťovně. Seznam pojišťoven níže.
Vaše kontaktní údaje můžeme použít k zaslání informačních oznámení, které přímo s danou smlouvou souvisí. Tyto informační oznámení zahrnují zejména upozornění na splatnost předepsaného pojistného, dlužné pojistné nebo oznámení o výročí pojistné smlouvy.
V případě, že není možné sjednat novou pojistnou smlouvu, protože je výročí vaší aktuální pojistky v budoucnosti, můžeme vaše kontaktní údaje využít pro nabídku pojištění k datu výročí.
Osobní údaje nejsou a nebudou předávány třetím osobám, vyjma pojišťovně, u které je sjednáno pojištění.
Osobní údaje neprodáváme, nedistribuujeme, nepronajímáme ani jinak nezpřístupňujeme třetím stranám s výjimkou státních orgánů dle zákona.
Osobní údaje pro marketingové účely (s novinkami nebo nabídkami) jsou uchovávány po dobu pěti let. Klient mám právo na výmaz z marketingové databáze kdykoliv.
Osobní údaje pro potřebu komunikace uchováváme po dobu jednoho roku od jejich poskytnutí nebo po dobu účinnosti pojistné smlouvy a deset let po jejím ukončení. Obě lhůty jsou dané zákonem.
K datům, která takto uchováváme, má přístup omezený počet osob. Přístup je povolen, jestliže a) je nutné zkontrolovat kvalitu poskytovaných služeb, b) vy nás o to požádáte, c) požádá nás o ně pojišťovna, u které máte nebo jste měli smlouvu, d) vyžádá si je dozorující orgán, například Česká národní banka nebo orgány státní správy.
Máte právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, opravu, výmaz a doplnění neúplných osobních údajů, uplatňovat právo na přenositelnost údajů a dále klást otázky ohledně zpracování osobních údajů na email info@pojisteni-olomouc.cz.
Výmaz osobních údajů může být proveden v případě, že není v přímém rozporu s oprávněným zájmem správce.
Máte právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

POJ-FIN JUSTROVÁ s.r.o., IČO 27739716, se sídlem Olšany u Prostějova 356, Olšany u Prostějova 798 14, vedená u Krajského soudu v Brně  pod sp. zn.    C 55817

Seznam pojišťoven


Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 ,  vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815, IČO : 47115971

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433, IČO :63998530

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Zelené předměstí, Masarykovo nám. 1458, 532 18 Pardubice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567, IČ: 45534306;

Generali Česká pojišťovna a.s.,Spálená 75/16 Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali , IČO :452 72 956

Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897, IČO: 47116617